Terms of Use

เงื่อนไขการใช้งาน

การร่วมกิจกรรมสร้างบทความแสดงความเห็นผู้เข้าร่วมพึงต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้


 • ห้ามเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
 • ห้ามเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว เกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้
 • ห้ามเนื้อหาที่ส่อไปในทาง ลามก อนาจาร รุนแรง อุจาด
 • ห้ามเสนอข้อความอันมีเจตนาใส่ความบุคคลอื่น ให้ได้รับการดูหมิ่นเกลียดชังจากบุคคลอื่น โดยไม่มีแหล่งที่มาของข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน
 • ห้ามเสนอข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้น โดยมูลแห่งความขัดแย้งดังกล่าว ไม่ใช่การแสดงความคิดเห็นโดยเสรีเช่นวิญญูชน พึงกระทำ
 • ห้ามเสนอข้อความกล่าวโจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อ ศาสนา หรือคำสอนของศาสนาใดๆ ทุกศาสนา
 • ห้ามใช้นามแฝงอันเป็นชื่อจริงของผู้อื่น โดยมีเจตนาทำให้สาธารณชนเข้าใจผิด และเจ้าของชื่อผู้นั้นได้รับความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
 • ห้ามเสนอข้อความอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในระหว่างสถาบันการศึกษา หรือระหว่างสังคมใดๆ
 • ห้ามเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีเบอร์โทรศัพท์ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีโอกาสผิดพลาดคลาดเคลื่อน และเป็นสื่อที่สามารถใช้ในการกลั่นแกล้งได้ง่ายกว่าชนิดอื่น Flike.in.th จึงไม่มีวัตถุประสงค์ในการเป็นสื่อกลางในการนำเสนอ
 • ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของสังคม
 • เพื่อความสะดวกในการให้บริการ ปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ สำรวจความนิยม และปฏิบัติตามกฎหมาย Flike.in.th จำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลของท่านบางประการ เช่น หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้น (Web Browser) บันทึกหน้าเว็บ (Web Page) เวลาเข้าเยี่ยมชม (Access Times) โดยทั้งนี้ข้อมูลที่ทาง Flike.in.th จัดเก็บนั้นจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ต่อบุคคลที่สามในลักษณะที่จะสามารถระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งานได้ แต่จัดเก็บเป็นข้อมูลผู้เข้าใช้งานโดยรวมไปเพื่อนำไปประกอบการวิเคราะห์สำรวจความนิยม เว้นแต่เป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น

  • Flike.in.th ขอสงวนสิทธิยกเลิกการให้บริการแก่สมาชิกซึ่งไม่ให้ความร่วมมือในการรักษากฎ กติกาและมารยาทของเว็บไซต์